Regulamin

Regulamin

REGULAMIN WYDARZEŃ

I. INFORMACJA OGÓLNA

  Przedmiotowy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”), obejmuje swoim zakresem i zawiera ogólne warunki uczestnictwa w imprezach, wydarzeniach artystyczno-kulturalnych czy rozrywkowych (zwane dalej „Wydarzeniem”) organizowane przez 5AM Artists Sp. Z o.o. prowadzącą działalność gospodarczą pod adresem: ul. Górna Wilda 74/16, 61-564  w Poznaniu,   NIP: 7781475137, REGON: 301560625 (zwaną dalej: „Organizatorem”) i stanowi część umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem Wydarzenia.

– Organizator odpowiada za prawidłowy przebieg Wydarzeń, zgodny z wymogami Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) a także z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi wynikającymi z aktualnych  przepisów, wytycznych, zasad i zaleceń związanych z bezpieczeństwem  w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce  ustanowionych przez polski rząd oraz wszelkiego rodzaju państwowe instytucje.

– Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Wydarzenia będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Wydarzenie. Każda osoba (dalej: „Uczestnik”) przebywająca na tym terenie w czasie trwania Wydarzenia obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

– Przystąpienie do udziału w Wydarzeniu jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.

–  „Teren Wydarzenia” oznacza miejsce, w którym przeprowadzone jest Wydarzenie. Miejsce może nich w istotnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Wydarzeniem.

– Wstęp na Teren Wydarzenie możliwy jest wyłącznie za okazaniem biletu karty wstępu lub zaproszenia, przepustki czy akredytacji wydanych przez Organizatora.

– Uczestnik Wydarzenia to osoba uprawniona do uczestnictwa w Wydarzeniu na podstawie Biletu.

– Udzielenie przez Uczestnika informacji takich jak numer dowodu osobistego, numer PESEL, jest dobrowolne.

– Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia granicy wieku do poszczególnych Wydarzeń i do poinformowania o tym na swojej stronie – www.automatik.pl  lub w mediach społecznościowych.

– Uczestnictwo w wszelkich Wydarzeniach przez osoby niepełnoletnie jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą opiekunów prawnych na uczestnictwo w Wydarzeniu. Małoletni powyżej 16 roku życia zobowiązani są do posiadania przy wstępie na Teren Wydarzenia dokumentu potwierdzającego wiek.

– W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni w wieku poniżej 16. lat, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która  podpisze deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią.

–  Organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy – zmiany daty, miejsca, programu Wydarzenia, w tym do ewentualnego odwołania Wydarzenia – z ważnych obiektywnych przyczyn pozostających poza odpowiedzialnością Organizatora (tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, choroba, niedyspozycja lub inna przyczyna uniemożliwiająca występ wykonawcy) oraz przypadków, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu imprezy. W przypadku zmiany terminu imprezy na nowy, posiadaczowi biletu przysługuje prawo do jego zwrotu nie później niż na 24 godziny przed nową datą imprezy.

–  W takim przypadku odwołania Wydarzania z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. posiadaczowi biletu przysługują, uprawnienia przewidziane przepisami prawa.


II. ZASADY ORGANIZACYJNE I POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE WYDARZENIA

1. Prawo wstępu na Teren Wydarzenia mają osoby posiadające dowód tożsamości, za okazaniem oryginalnego, ważnego  biletu lub karty wstępu lub przez osoby posiadające specjalną przepustkę lub zaproszenie wydane przez Organizatora.

2. Organizator zastrzega możliwość, bezpośrednio przed rozpoczęciem Wydarzenia, wymiany dokumentów uprawniających do udziału w Wydarzeniu na inne przedmioty, w szczególności takie jak: opaski na rękę, plakietki, identyfikatory czy papierowe bilety lub do innego niegodzącego w prawa Uczestników oznaczenia, potwierdzającego prawo wstępu na Wydarzenie. Wymienione przedmioty lub oznaczenia mogą się różnić w zależności od posiadanego dokumentu uprawniającego do udziału w Wydarzeniu, w tym rodzaju zakupionego biletu.

3. Uczestnicy Wydarzenia są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz regulaminu miejsca, w którym odbywa się Wydarzenie.

4. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych.

5.  Służby Porządkowe i Informacyjne są uprawnione do:

a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień do uczestnictwa w Wydarzeniu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień odmówienia wstępu na Wydarzenie

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób uczestniczących w Wydarzeniu, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których posiadanie na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, zgodnie z Regulaminem, jest zabronione,

d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem lub regulaminem terenu, na którym odbywa się Wydarzenie, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia miejsca Wydarzenia,

e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

f) odmówienia wstępu na Wydarzenie lub nakazanie opuszczenia terenu Wydarzenia osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, a także uczestników zachowujących się w sposób agresywny, zakłócających przebieg Wydarzenia, znajdujących się w posiadaniu przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu. Organizator może również odmówić wymienionym osobom wstępu na teren Wydarzenia.

6. Użycie środków przymusu bezpośredniego oraz dokumentowanie tego użycia przez służby porządkowe lub informacyjne, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

7. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie zabrania się:

a) wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, jedzenia oraz napojów, napojów alkoholowych (za wyjątkiem zakupionych u Organizatora), środków odurzających lub substancji psychotropowych, paralizatorów, miotaczy gazu, noży, pałek, łańcucha, petard, świec dymnych, laserów, wskaźników laserowych, wszelkich opakowań szklanych, metalowych oraz plastikowych oraz wszelkich przedmiotów o ostrym zakończeniu, a także wszelkich innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie.

b) wnoszenia i posiadania sprzętu nagrywającego audio i video oraz sprzętu fotograficznego, a także wykonywania fotografii, nagrywania dźwięku i filmowania,

c) zabronione jest również wnoszenie na teren imprezy plecaków, torebek i wszelkiego rodzaju bagażu przekraczającego format A4,, wskaźników laserowych, wszelkich napojów alkoholowych oraz środków odurzających, a także butelek z napojami niezależnie od ich rozmiaru i materiału z którego są wykonane.

d) prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej  lub innej zarobkowej,

e) wchodzenia do pomieszczeń lub na teren, oznaczonych jako „Zakaz Wstępu” (np: pomieszczeń służbowych, elementów konstrukcji sceny, pomieszczeń dla artystów, itp.),

f) palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów poza oznaczonymi strefami dla palących,

g) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,

h) rzucania jakimikolwiek przedmiotami.

8. Organizator Wydarzenia może odmówić wstępu na Wydarzenie oraz przebywania na nim

– Osobom nie posiadającym ważnego Biletu

– Osobom nie posiadającym dokumentu tożsamości lub odmawiającym jego okazania

– Osobom, których wygląd zewnętrzny uniemożliwi identyfikacje 

– Osobom nie stosującym się do niniejszego Regulaminu i do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych.

– Osobom posiadającym przedmioty wymienione w  pkt II.7. niniejszego Regulaminu. 

– Osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową

9. Mając na względzie, że w czasie Wydarzenia mogą obowiązywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na określonym jej obszarze przepisy ustanawiające określone ograniczenia, nakazy lub zakazy w zakresie organizacji imprez masowych lub imprez rozrywkowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirus (lub epidemii innego rodzaju), Organizator zastrzega, że może ograniczyć prawo wstępu na Wydarzenie wyłącznie dla Uczestników Wydarzenia posiadający Bilet Health Ticket.

10.  W przypadku , gdy posiadacz Biletu Health Ticket nie będzie w stanie wykazać przy wejściu na Wydarzenie, ze jest Osobą zaszczepioną przeciwko Covid – 19, wówczas Organizator może odmówić takiej osobie prawa wstępu na Wydarzenie. 

11.  W przypadku braku ograniczeń prawnych w zakresie wstępu na Wydarzenie z powodu COVID-19 Bilety Health Ticket zachowuje swoją ważność i stanowi podstawę wejścia na Wydarzenie.

12.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Wydarzenia.

13.  Uczestnik Wydarzenia odpowiada za szkody powstałe w czasie trwania Wydarzenia z przyczyn leżących po ich stronie jak i z przyczyn osoby, nad którą w czasie trwania Wydarzenia sprawował opiekę.

14.  Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, mogą być używane światła stroboskopowe a wszyscy uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu lub mogących być szkodliwe dla zdrowia.
Uczestnicy Wydarzenia poprzez przystąpienie do udziału w Wydarzeniu przyjmują powyższe do wiadomości i uczestniczą w nim, w tym zakresie na własne ryzyko.

15.  Organizator w zakresie określonym ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Wydarzenia, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

16.  Organizator może utrwalać przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Wydarzenia i Wydarzeń w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Uczestnik biorąc udział w wydarzeniu, godzi się na taką rejestrację i zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu.

17.  Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Imprezę Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce Imprezy z odpowiednim wyprzedzeniem.

III. ZAKUP BILETÓW

1.  Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży wymienionych na stronie internetowej Organizatora lub w jego kanałach social media.

2.  Szczegółowe warunki zakupu biletów określone są w odpowiednich Regulaminach Zakupu Biletów na stronach internetowych autoryzowanych punktów sprzedaży..

3.  Poprzez zakup biletu na Wydarzenie uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.

4.  Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren Wydarzenia. Opuszczenie terenu Wydarzenia wiąże się z koniecznością ponownego zakupu biletu wstępu.

5.  Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący  na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności  Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne. Bilet może zostać natychmiast unieważniony w przypadku  odsprzedaży, próby odsprzedaży, próby skopiowania Biletu bez prawa do zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.

6.  Bilety należy kupować tylko w autoryzowanych punktach sprzedaży. Kupno biletu u osób postronnych niesie za sobą ryzyko nabycia biletu podrobionego, za który organizator nie ponosi odpowiedzialności, co w konsekwencji powoduje odmowę wstępu i uczestnictwa w Wydarzenia.

7.  Organizator ostrzega, że w przypadku udostępnienia Biletu (w jakiejkolwiek formie)  osobie trzeciej, Bilet ten może być wykorzystany przez tę osobę, co w konsekwencji spowoduje, że nabywca  Biletu spotka się z odmową wstępu na Wydarzenie.

8.  Bilet Health Ticket oznacza Bilet, którego posiadaczem jest osoba zaszczepiona przeciw Covid-19. Z uwagi na stale zmieniającą się sytuację prawną w zakresie przepisów dotyczących stanu epidemii, Organizator informuje, ze niniejsza definicja może zostać zmieniona, jeśli takie zmiany bedą uzasadnione aktualnymi na dzień Wydarzenia przepisami prawa.

9.  Nabywcy biletów dla zaszczepionych przeciwko COVID-19 (health tickets) nabywając bilet wyrażają zgodę na weryfikację faktu zaszczepienia poprzez okazanie certyfikatu szczepienia w formie elektronicznej lub papierowej umożliwiającej weryfikację kodu QR. Certyfikat szczepienia oznacza ważny Unijny Certyfikat Covid w zakresie szczepienia przeciw Covid-19 lub zaświaczenie o szczepieniu przeciw Covid-19

10.  W związku z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa posiadacze Biletów Health Tickets (health pass, biletów szczepionkowych) nie są zobowiązani do posiadania w dniu Wydarzenia ważnego Certyfikatu szczepienia oraz okazywania dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

11.  Zwrot lub zamiana biletów możliwe są tylko w przypadku odwołania Wydarzenia lub zmiany miejsca lub terminu Wydarzenia.

12.  W przypadku odwołania Wydarzenia lub zmiany jego Termin, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników Wydarzenia, którzy nabyli Bilety na Wydarzenie, za pośrednictwem punktów sprzedaży za pomocą wiadomości e-mail wysłanych na adresy podane w związku z zakupem Biletów albo na stronie Internetowej Organizatora www.automatik.pl lub w mediach społecznościowych.

13.  Zwroty biletów przyjmowane są jedynie w miejscu dokonaniu zakupu.

14.  W przypadku Wydarzeń odwołanych w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19, a także w wypadku związanych z epidemią COVID – 19 zmianą warunków uczestnictwa w Wydarzeniu,  Organizatora i punkty biletowe obowiązują termin zwrotu należności, który wynosi 180 dni. Zwrot zostanie dokonany przy zastosowaniu metody płatności użytej przez Uczestnika przy zakupie Biletu.

15.  W przypadku zmiany terminu Wydarzenia Uczestnik Wydarzenia może zdecydować czy zachować nabyty Bilet i wziąć udział w Wydarzeniu w nowym terminie czy zwrócić Bilet i otrzymać zwrot uiszczonej Kwoty należności.

16.  Jeśli w związku ze zmianą terminu Wydarzenia Uczestnik Wydarzenia zdecyduje się zachować nabyty Bilet i wziąć udział w Wydarzeniu w nowym terminie, Bilet ten pozostaje ważny, bez względu na ewentualne zmiany cen Biletów na Wydarzenie w nowym terminie.

17.  Jeżeli w związku ze zmianą terminu Wydarzenia Uczestnik Wydarzenia zdecyduje się zrezygnować z nabytego Biletu, zwrot uiszczonej przez niego Kwoty należności nastąpi na takich samych zasadach, jak w razie odwołania koncertu. Terminy zwrotu biegną od dnia złożenia przez Uczestnika w punkcie zakupu oświadczenia o rezygnacji z Biletu

IV. SZCZEGÓLNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19

1. ŚRODKI OCHRONY

W trakcie trwania epidemii spowodowanej chorobą Covid-19, Uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w adekwatne środki ochrony osobistej  – takie jak: maski, maseczki, chusty. Organizator zastrzega prawo do odmówienia wstępu na teren Wydarzenia Uczestnikowi, który nie jest wyposażony w odpowiednie środki ochrony osobistej.

2. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

a) W trakcie trwania epidemii spowodowanej chorobą Covid-19, w sytuacjach tego wymagających, Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych przez Organizatora Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

b) W trakcie trwania epidemii spowodowanej chorobą Covid-19, przed wejściem na teren Wydarzenia, Uczestnik zobowiązuje się do złożenia pisemnego oświadczenia, iż według swojej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Oświadczenie takie powinno zawierać  imię i nazwisko oraz datę urodzenia Uczestnika a także dane kontaktowe umożliwiające kontakt z Uczestnikami po  zakończeniu Wydarzenia – adres i telefon. Wzór oświadczenia określa i udostępnia Organizator.

c) Formularz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej zostanie przesłany Uczestnikowi w formie elektronicznej lub udostępniony na stronie internetowej Organizatora: www. automatik.pl , a także w wersji fizycznej w dniu organizacji Wydarzenia. 

3. BEZPIECZEŃSTWO  COVID

a)  Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na teren Wydarzenia Uczestnikowi, który wykazuje jakiekolwiek objawy mogące świadczyć o zakażeniu chorobą Covid-19. 

b) Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest poddać się wszelkim wymogom wynikającym z panujących w dniu Wydarzenia aktualnych przepisów, wytycznych, zasad i zaleceń związanych z bezpieczeństwem w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce  ustanowionych przez polski rząd oraz wszelkiego rodzaju państwowe instytucje. 

c) Uczestnicy mają nakaz zajmowania wyłącznie miejsc wyznaczonych przez Organizatora.

d)  Z powyższego nakazu mogą zostać zwolnione osoby, które zostały zweryfikowane pod względem zaszczepienia. Organizator lub podmiot upoważniony przez Organizatora ma prawo w każdej chwili skontrolować czy osoba zajmująca miejsce inne niż wyznaczone jest osobą zaszczepioną, a w razie negatywnej weryfikacji może nakazać jej zmianę miejsca lub odmówić prawa uczestnictwa w dalszej części Wydarzenia. 

e)  Oczekujący w kolejce do wejścia na Wydarzenie mają obowiązek zastosowania się do wszelkich obowiązujących na terenie Polski wymogów sanitarnych oraz wymagań organizatora pod rygorem odmowy uczestniczenia w Wydarzeniu.

f) Uczestnik Wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Wydarzeniu może wiązać się z ryzykiem zachorowania na chorobę Covid-19 i zwalnia Organizatora ze wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

g)  Uczestnik Wydarzenia, w trakcie trwania epidemii spowodowanej chorobą Covid-19, zobowiązuje się do przestrzegania kluczowych zasad bezpieczeństwa i obowiązków z tym związanych nałożonych przez polski rząd, między innymi do zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia miejsca oraz w czasie przemieszczania się po obiekcie oraz do zachowania dystansu 2 metrów od innego Uczestnika Wydarzenia z wyłączeniem rodzin i osób pozostających we wspólnym pożyciu.

h)   W przypadku niestosowania się do tych zasad przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia takiego Uczestnika z terenu Wydarzenia bez możliwości powrotu i zwrotu ceny biletu.

i)   Naruszenie przez Uczestnika Wydarzenia postanowień niniejszego Regulaminu oraz prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności wynikające z nieprzestrzegania zasad ochrony osobistej przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2, w efekcie którego Organizator zostanie pociągnięty do jakiejkolwiek odpowiedzialności, powodować będzie powstanie po stronie Organizatora roszczenia zwrotnego o zapłatę równowartości poniesionej szkody względem Uczestnika, którego działanie lub zaniechanie doprowadziło do powstania odpowiedzialności Organizatora.

Należy również mieć na uwadze fakt, iż Organizator i/lub artyści mogą wprowadzać szczególne zasady uczestnictwa w imprezie, o których uczestnicy zostaną poinformowani przed datą wydarzenia. Nie zastosowanie się do określonych warunków uczestnictwa w imprezie może skutkować odmową wpuszczenia uczestnika na teren imprez.

Do takich warunków mogą należeć między innymi:

– wymóg przedstawienia dowodu pełnego zaszczepienia przeciwko COVID-19;

– wymóg przedstawienia dowodu na bycie ozdrowieńcem, który przeszedł chorobę COVID-19;

– wymóg posiadania negatywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-COV-2.

V. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1.  Administratorem danych osobowych jest 5AM Artists Sp. z o.o. 

2.  Organizator zbiera następujące rodzaje danych: 

a)  informacje zawarte w oświadczeniu o braku objawów COVID-19 oraz o nieprzebywaniu na kwarantannie;

b)   dla posiadaczy biletów dla zaszczepionych / health tickets: informacje o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, które są weryfikowane podczas wejścia na Wydarzenie, za pomocą aplikacji mObywatel lub poprzez okazanie dokumentu potwierdzającego szczepienie;

c)  informacje o negatywnym wyniku testu na COVID-19 (obecność wirusa SARS-COV-2), jeżeli taki warunek wskazano w obowiązującym w dniu koncertu Regulaminie Wydarzenia lub gdy podobna procedura podyktowana jest aktualnymi wymogami  wynikającym z panujących w dniu Wydarzenia zasad i zaleceń związanych z bezpieczeństwem ustanowionych przez polski rząd oraz wszelkiego rodzaju państwowe instytucje

3.   Organizator nie gromadzi i nie przechowuje danych o zaszczepieniu (pkt 2. lit b.). Przetwarzanie ograniczone jest do wglądu do danych podczas kontroli biletów. Dane zawarte w oświadczeniu o braku objawów COVID-19 przetwarzane są
 najpóźniej do upływu 1 miesiąca od zakończenia Wydarzenia, po czym są trwale usuwane.

4.   Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest: 

a)   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021.861 ze zm.) (dalej jako: Rozporządzenie RM) oraz 9 ust. 2 lit. i) RODO – w zakresie danych określonych w pkt 2 lit. a i c.

b)   Zgoda uczestnika Wydarzeń (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – w zakresie danych o zaszczepieniu (pkt 2 lit. b);

5.   Powyższe dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) Wykonania ciążących na Organizatorze obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa, tj. Rozporządzenia RM, a w szczególności zapewnienia przestrzegania
limitów uczestników imprez organizowanych przez Organizatora, o których mowa w § 26 ust. 15 pkt 3 Rozporządzenia RM; 

b) Ochrony przed poważnym transgranicznym zagrożeniem zdrowotnym, jakim jest pandemia COVID-19, w interesie publicznym w zakresie zdrowia publicznego;

c) Ochrony żywotnych interesów osób uczestniczących w Wydarzeniu, w tym interesów Pana/i, w postaci zdrowia, zdrowia publicznego i życia;

6.   Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, przez co należy rozumieć, że nie istnieje prawny obowiązek ich podania. Jednakże, z niepodaniem danych mogą wiązać się następujące konsekwencje: 

a) w przypadku danych zawartych w oświadczeniu o braku objawów COVID-19 oraz o nieprzebywaniu na kwarantannie (pkt 2 lit. a), jak również danych o negatywnym wyniku testu na COVID-19 (pkt 2, lit. c) jeżeli są wymagane w danym Wydarzeniu – odmowa ich podania wiązać się będzie z odmową zakupu biletu na Wydarzenie lub udziału w Wydarzeniu bez możliwości zwrotu ceny uiszczonej za bilet.

b) w przypadku danych o zaszczepieniu (pkt 2 lit. b) – odmowa ich podania spowoduje, że uczestnik będzie traktowany jak osoba niezaszczepiona. Osoba taka może nabyć bilet dla osób niezaszczepionych, chyba że na dane Wydarzenie dostępne będą wyłącznie bilety dla osób zaszczepionych.  Osoby nie wyrażające zgody na podanie danych o zaszczepieniu nie powinny nabywać biletów dla osób zaszczepionych, gdyż nie podając danych o szczepieniu nie zostaną wpuszczone na Wydarzenie. 

7.  Posiada Pan/i prawo żądania od Organizatora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, uzupełnienia, przenoszenia, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

8.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora przysługuje Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa Pan/i, że dane przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa.

9.  Zgoda na przetwarzanie danych może zostać wycofana w każdej chwili bez podania przyczyny, co nie ma wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Wycofanie zgody może wiązać się z odmową wstępu na Wydarzenie. Ewentualną możliwość uzyskania zwrotu uiszczonej ceny biletu/ów reguluje Regulamin Wydarzenia lub regulamin pośrednika u którego bilet został zakupiony.

10. Przetwarzanie Pana/i danych, w zakresie ich zebrania, przekazania Organizatorowi oraz wglądu do danych o zaszczepieniu, może zostać powierzone następującym kategoriom odbiorców: 

a) pośrednikom w zakresie sprzedaży biletów; 

b) podmiotom zajmującym się kontrolą biletów przy wejściu na Wydarzenie. 

11. Kontakt z Organizatorem jest możliwy za pomocą:  e-mail: admin@automatik.pl; 

12. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora,
na stronie internetowej Organizatora: www.automatik.pl
a w trakcie trwania Wydarzenia również w punkcie informacyjnym.

Organizator zapewnia Uczestnikom dostęp do Regulaminu przed rozpoczęciem Wydarzenia przy użyciu środków porozumiewania na odległość oraz w formie fizycznej przy wejściu na teren Wydarzenia.

2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej

3.  Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Imprezy oraz bezpieczeństwa Uczestnikom Wydarzenia.  Organizator ma też prawo dokonać zmian w celu korekty błędów, dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, oraz gdyby potrzeba dokonania zmiany Regulaminu wyniknęła z Okoliczności niezależnych od Organizatora, które wystąpiły po ogłoszeniu Regulaminu.

Informacje o zmianach regulaminu znaleźć można na stronie Organizatora lub w kanałach social media Organizatora.

4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem w przypadku imprez masowych zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504)

zobacz także